Regulamin Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 31 im. Janusza Korczaka w Białymstoku

 1. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 5 lat, a w wyjątkowych przypadkach dzieci 2,5 letnie.
 2. Przedszkole jest placówką nieferyjną. Przerwa wakacyjna ustalana jest przez dyrektora w porozumieniu z organem prowadzącym.
 3. Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 6:30 – 16:30.
 4. Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia.
 5. Rodzice zobowiązani są do przyprowadzania dzieci do godz. 8.30.
 6. Dzieci z przedszkola mogą odbierać wyłącznie rodzice, opiekunowie prawni, osoby upoważnione na piśmie. Dzieci nie będą wydawane osobom nietrzeźwym.
 7. Nieobecność dziecka do przedszkola należy zgłosić telefonicznie do godz. 12:00.
 8. Odpisy żywieniowe stosuje się w przypadku nieobecności dziecka zgłoszonej z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem do godz. 12:00.
 9. Do przedszkola nie wolno przyprowadzać dzieci chorych. W przypadku choroby zakaźnej, zatrucia pokarmowego dziecka, rodzice zobowiązani są do niezwłocznego zawiadomienia nauczycielki lub dyrektora przedszkola.
 10. Rodzice zobowiązani są do regularnej opłat za pobyt dziecka w przedszkolu w terminie. Za nieterminowe wnoszenie opłaty naliczane są ustawowe odsetki.
 11. Zajęcia dodatkowo płatne organizowane są zgodnie z potrzebami rodziców z uwzględnieniem organizacji pracy przedszkola
 12. Organem reprezentującym rodziców w przedszkolu jest Rada Rodziców.
 13. Przedszkole realizuje zadania wychowawczo - dydaktyczne i opiekuńcze we współpracy z rodzicami (opiekunami), organizacjami społecznymi oraz instytucjami kulturalno - oświatowymi
 14. W przedszkolu prowadzone są codzienne zajęcia ruchowe. Dla bezpieczeństwa dzieci zabrania się zakładania dzieciom biżuterii: w szczególności kolczyków, łańcuszków, wisiorków, bransoletek, pierścionków itp.
 15. Nauczycielowi nie ma podawać dziecku jakichkolwiek leków.
 16. Na podwórko wychodzą wszystkie dzieci. Nie ma możliwości na życzenie Rodziców pozostawienia dziecka w tym czasie w przedszkolu.
 17. Rodzice i osoby pełniące rolę opiekunów umożliwiają dziecku samodzielne rozbieranie i ubieranie się /bez pośpieszania dziecka/. Ubiór dziecka powinien być wygodny, praktyczny, bezpieczny i dostosowany do warunków atmosferycznych
 18. Informacji o dziecku udzielają tylko nauczyciele pracujący w grupie, specjaliści lub dyrektor przedszkola.
 19. Wszelkie sprawy dotyczące pracy wychowawczo-dydaktycznej rodzice powinni kierować w pierwszej kolejności do nauczycieli wychowawców.
 20. Wnioski dotyczące działalności placówki oraz pracy nauczycieli i pozostałego personelu należy kierować do dyrektora przedszkola.
 21. Dzieci podlegają ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków. Koszty ubezpieczenia pokrywają rodzice na początku każdego roku szkolnego.
 22. Rodzice zobowiązani są do niezwłocznego poinformowania nauczycieli wychowawców o zmianie telefonów kontaktowych, adresu zamieszkania dziecka.
 23. Zasady przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola oraz jego bezpiecznego pobytu na terenie przedszkola określa regulamin „Procedura przyprowadzania dziecka do przedszkola i odbierania go z przedszkola”. (załącznik nr.1)
 24. Do przedszkola zabrania się przynoszenia wszelkiego rodzaju słodyczy i przekąsek słodkich, takich jak: batoniki, cukierki, gumy do rzucia, lizaki itp. Wyjątek stanowią urodziny dziecka.
 25. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za zabawki i wartościowe rzeczy przynoszone przez dzieci do przedszkola.
 26. Dzieci mogą przynosić do przedszkola zabawki w ustalonym dniu tygodnia – w poniedziałek.

 

Załącznik nr 1.

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA I ODBIERANIA GO Z PRZEDSZKOLA

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 26 czerwca  1974r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016r., Nr 0 poz.1666)
 • Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 20116r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017r. poz. 60, 949 i 1292)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.
  w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003r. Nr 6 poz. 69 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. z 2001 r. Nr 61 poz. 624 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U.
  z 2015r. poz. 1390)
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017, poz. 128)

Dyrektor  Szkoły Podstawowej nr 31 zarządza, co następuje:

§ 1 Wprowadza się „Procedurę przyprowadzania dziecka do przedszkola i odbierania go
z przedszkola”, która stanowi załącznik nr 1 do regulaminu Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 31 im. Janusza Korczaka w Białymstoku.

§ 2 Procedury obowiązują wszystkich nauczycieli przedszkola.

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.09.2017r.

Procedura przyprowadzania dziecka do przedszkola i odbierania go z przedszkola

Cel procedury: Określenie szczegółowych obowiązków rodziców i nauczycieli podczas przyprowadzania do przedszkola i odbierania z przedszkola dzieci przez rodziców (opiekunów prawnych) lub upoważnioną przez nich osobę, zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.

Zakres procedury: Procedura dotyczy nadzoru nad dziećmi od momentu przyjścia z rodzicami do przedszkola do momentu odebrania dziecka z przedszkola, czyli przekazania go w ręce rodziców.

Uczestnicy postępowania – zakres odpowiedzialności

1. Rodzice (opiekunowie prawni): są zobowiązani osobiście powierzyć dziecko nauczycielowi, co oznacza, że muszą wprowadzić dziecko do sali. Rodzice bądź inne osoby dorosłe przez nich upoważnione odbierają dziecko z przedszkola bezpośrednio od nauczyciela.

2. Nauczyciel: bierze pełną odpowiedzialność za dziecko od momentu jego wejścia do sali do momentu odebrania go przez rodziców.

3. Personel przedszkola: ponosi współodpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka od momentu jego wejścia do sali do momentu odebrania go przez rodziców.

Sposób prezentacji procedur

1. Umieszczenie dokumentu na tablicy ogłoszeniowej oddziału przedszkolnego.

2. Zapoznanie rodziców z obowiązującymi w placówce procedurami na zebraniach organizacyjnych we wrześniu każdego roku szkolnego.

3. Zapoznanie wszystkich pracowników przedszkola z treścią procedur.

Tryb dokonywania zmian w procedurze

1. Wszelkich zmian w opracowanej procedurze może dokonać z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Pedagogicznej Dyrektor placówki. Wnioskodawcą zmian może być również Rada Rodziców.

2. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.

3. Zasady wchodzą w życie z dniem: wprowadzenia dokumentu zarządzeniem Dyrektora.

4. Wprowadza się zmiany w treści zasad z dniem: wprowadzenia zmian określonym
w zarządzeniu Dyrektora.

Opis procedury

 

I. Przyprowadzanie dzieci

 1. Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do przedszkola i z przedszkola odpowiadają rodzice/opiekunowie prawni.
 2. Rodzice osobiście powierzają dziecko nauczycielowi, co oznacza, że są zobowiązani wprowadzić dziecko do sali.
 3. Nauczyciel bierze odpowiedzialność za dziecko od momentu jego wejścia do sali.
 4. Nauczycielka przedszkola nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców/opiekunów na terenie przedszkola, przed wejściem do budynku, w szatni lub przed zamkniętymi drzwiami sali zajęć.
 5. Rodzice/opiekunowie prawni mają obowiązek przyprowadzać do przedszkola dziecko zdrowe. Wszelkie dolegliwości dziecka są zobowiązani zgłaszać nauczycielowi i udzielać wyczerpujących informacji na ten temat.
 6. Nauczyciel ma prawo odmówić przyjęcia dziecka, jeśli jego stan sugeruje, że nie jest ono zdrowe.
 7. Nauczyciel ma prawo dokonać pomiaru temperatury dziecka, jeśli z jego obserwacji wynika, że może ono być chore. Jeśli temperatura dziecka wskazuje na stan podgorączkowy lub chorobowy, nauczyciel odmawia przyjęcia dziecka do grupy.
 8. Dziecko należy przyprowadzić do przedszkola do godziny 8.30 lub w dowolnym czasie, lecz po uprzednim poinformowaniu przedszkola o późniejszym przybyciu dziecka.

 

II. Odbieranie dzieci

 1. Odbiór dzieci z przedszkola jest możliwy wyłącznie przez rodziców bądź inne osoby dorosłe przez nich upoważnione.
 2. Wydanie dziecka innym osobom niż rodzice/opiekunowie prawni może nastąpić tylko
  w przypadku pisemnego upoważnienia do odbioru dziecka, podpisanego przez rodziców/opiekunów prawnych – załącznik A.
 3. Nauczyciel w razie najmniejszych wątpliwości ma obowiązek sprawdzić zgodność danych osoby odbierającej dziecko z przedszkola z dokumentem tożsamości.
 4. Jeśli okaże się, że dane nie są zgodne, nauczyciel powiadamia rodziców/opiekunów prawnych i Dyrektora placówki oraz nie wydaje dziecka do wyjaśnienia sprawy.
 5. Gdy dziecko jest odbierane z przedszkolnego placu zabaw, wymaga się od rodziców/opiekunów prawnych, aby podeszli razem z nim do nauczyciela i zgłosili odebranie.
 6. Dopuszcza się możliwość wydania dziecka innej osobie niż wymienione w karcie zgłoszenia, jednak wyłącznie po uprzednim przekazaniu takiej informacji przez rodziców/opiekunów prawnych bezpośrednio nauczycielowi w formie ustnej lub pisemnej.
 7. Przedszkole nie wydaje dziecka osobom niepełnoletnim.
 8. Odbieranie dzieci przez osoby niepełnoletnie może odbywać się w szczególnie uzasadnionych przypadkach na wyraźne, pisemne oświadczenie woli rodziców lub opiekunów prawnych.
 9. Rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność prawną za osobę niepełnoletnią odbierającą dziecko, jak i za odebrane przez nią dziecko.
 10. Rodzice ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego
  z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.
 11. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z nich musi być poświadczone orzeczeniem sądowym.
 12. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna mieć przy sobie dowód osobisty i na żądanie nauczycielki okazać go.
 13. W przypadku pozostania rodzica/opiekuna na przedszkolnym placu zabaw lub w sali przedszkolnej po odebraniu dziecka (np. rozmowa rodzica z nauczycielem) nauczyciel nie odpowiada już za bezpieczeństwo dziecka.
 14. Rodzice/opiekunowie są zobowiązani przekazać aktualne numery telefonów.
 15. Za właściwe przestrzeganie zasad przyprowadzania i odbierania dzieci są odpowiedzialni rodzice oraz nauczyciel.
 16. Nauczyciele sprawują opiekę nad dzieckiem od chwili przejęcia go od osoby przyprowadzającej aż do momentu przekazania dziecka rodzicom lub upoważnionej osobie.
 17. Na pierwszym zebraniu organizacyjnym rodzice są informowani o zasadach przyprowadzania i odbierania dzieci.
 18. Podczas zajęć dodatkowych za bezpieczeństwo dzieci odpowiada osoba prowadząca zajęcia, jest ona zobowiązana do odebrania dzieci z sali przedszkolnej a także ich odprowadzenia po skończonych zajęciach, chyba że ustalone zostanie iż dzieci odprowadza do sali przedszkolnej nauczyciel grupy.

 

III. Postępowanie w sytuacji nieodebrania dziecka z przedszkola lub zgłoszenia się po dziecko osoby niemogącej sprawować opieki

 1. Dzieci powinny być odbierane z przedszkola najpóźniej do godziny 16.30.
 2. Gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola, nauczyciel jest zobowiązany telefonicznie powiadomić rodziców lub osoby upoważnione do odbioru
  o zaistniałej sytuacji.
 3. Jeśli pod wskazanymi przez rodziców numerami telefonów (praca, dom, tel. komórkowy) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców lub osób upoważnionych do odbioru dziecka, nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce przez 30 minut. Po upływie tego czasu nauczyciel powiadamia Dyrektora, który podejmuje decyzję o powiadomieniu Policji w celu podjęcia dalszych działań przewidzianych prawem.
 4. Z przebiegu zaistniałej sytuacji należy sporządzić protokół zdarzenia, który zostaje przekazany do wiadomości Dyrektora i rady pedagogicznej. Całe zdarzenie powinno się odbywać pod nadzorem policji. Dalsze czynności podejmuje Policja.

 

IV. Postępowanie w przypadku, gdy wychowawca podejrzewa, że dziecko z przedszkola odbiera rodzic (opiekun prawny) będący pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

 1. Nauczyciel stanowczo odmawia wydania dziecka z przedszkola, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko wskazuje na spożycie alkoholu lub gdy osoba ta zachowuje się agresywnie i nie jest w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa. Nauczyciel wzywa wówczas drugiego rodzica lub inną upoważnioną do odbioru dziecka osobę.
 2. Nauczyciel powiadamia Dyrektora, który wydaje jej dyspozycje, mające na celu odizolowanie dziecka od rodzica/opiekuna znajdującego się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 3. Jeśli rodzice/opiekunowie odmówią odebrania dziecka z przedszkola lub gdy nieobecność rodziców się przedłuża (tj. po godzinach otwarcia przedszkola), Dyrektor placówki może po konsultacji z najbliższą jednostką Policji podjąć decyzję o dalszych krokach.
 4. Nauczyciel sporządza notatkę służbową z zaistniałego zdarzenia po zakończeniu działań.
 5. Jeżeli powtarzają się przypadki, w których rodzic/opiekun prawny odbierający dziecko
  z przedszkola znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, to wychowawca może powiadomić o tym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej a także Policję (specjalistę do spraw nieletnich) w celu dalszego zbadania sytuacji domowej i rodzinnej dziecka.
 6. Po zdarzeniu Dyrektor Przedszkola przeprowadza rozmowę z rodzicami w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji oraz zobowiązuje ich do przestrzegania zasad określonych
  w niniejszych procedurach.

 

V. Postępowanie w przypadku odbierania dziecka z przedszkola przez rodziców rozwiedzionych lub żyjących w separacji

 1. Nauczyciel wydaje dziecko każdemu z rodziców, jeśli zachowali prawa rodzicielskie, o ile postanowienie sądu nie stanowi inaczej.
 2. Jeśli do przedszkola zostanie dostarczone postanowienie sądu o sposobie sprawowania przez rodziców opieki nad dzieckiem, nauczyciel postępuje zgodnie z tym postanowieniem.
 3. O każdej próbie odebrania dziecka przez rodzica/opiekuna nieuprawnionego do odbioru nauczyciel powiadamia Dyrektora Przedszkola i rodzica/opiekuna sprawującego opiekę nad dzieckiem.
 4. O sytuacji kryzysowej, np. kłótnie rodziców, wyrywanie sobie dziecka itp., nauczyciel lub Dyrektor powiadamia Policję.

Pobierz

Szkoła Podstawowa nr 31 im. Janusz Korczaka w Białymstoku
ul. Żurawia 12, 15-540 Białystok
tel/fax: 85 741 69 23
e-mail: sp31@um.bialystok.pl
Powrót na początek strony