Odział przedszkolny

MISJA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

 • Respektowanie praw dziecka.
 • Wszechstronne wspomaganie rozwoju osobowości i edukacji dziecka w bezpiecznych, przyjaznych, dostosowanych do jego możliwości i potrzeb warunkach.
 • Indywidualizacja procesu opieki, wychowania, nauczania.
 • Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym.
 • Wydobywanie potencjału twórczego każdego dziecka oraz kształtowanie postaw estetycznych.
 • Wpajanie pozytywnych wartości społecznych i moralnych.
 • Wspomaganie w rozwijaniu umiejętności i uzdolnień.
 • Pełnienie funkcji doradczej i wspierającej działania wychowawcze.
 • Rodzice współorganizatorami życia oddziału przedszkolnego. Czynnie uczestniczą w jego przedsięwzięciach.

Misja będzie realizowana poprzez zapewnienie efektywnej, skutecznej i terminowej realizacji celów i zadań określonych w Ustawie o Systemie Oświaty, Podstawie Programowej Wychowania Przedszkolnego, Statucie Szkoły.

WIZJA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

 • To miejsce, gdzie dzieci w sposób swobodny mogą wyrażać emocje, uczyć się zasad społecznego współżycia i rozwijać w sposób wszechstronny.
 • Przedszkole to miejsce dla każdego dziecka.
 • To miejsce, gdzie na zasadach równości i poszanowania wolności drugiej osoby realizowane są indywidualne potrzeby każdego podopiecznego.
 • Przedszkole rozwija u dzieci poczucie własnej wartości, by bez ograniczeń mogły podejmować aktywność na każdym etapie swojego życia.
 • Przedszkole tworzy dzieciom możliwość samorealizacji, pracy z rówieśnikami, kreatywnego myślenia, działania i przeżywania, uczestniczenia w ciekawych zajęciach, poznawania otaczającej rzeczywistości z zachowaniem wartości uniwersalnych: dobra, prawdy i piękna.
 • Realizowany system wychowawczy i działania edukacyjne będą sprzyjać wyzwalaniu aktywności własnej dzieci, rozwijać ich zainteresowania i służyć osiąganiu przez nie gotowości szkolnej na wysokim poziomie.
 • Programy realizowane w oddziale przedszkolnym dostosowane będą do potrzeb i możliwości dzieci a działania edukacyjne ukierunkowane na wszechstronny rozwój osobowości dzieci, stwarzanie warunków do twórczości i kształtowania samodzielności. Przedszkole umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom.
 • Oddział przedszkolny uwzględni w swoich działaniach potrzeby środowiska.
 • Oddział przedszkolny posiada wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną.
 • Pracownicy oddziału przedszkolnego są zaangażowani w pracę oddziału  przedszkolnego i konsekwentni w działaniu.
 • Oddział przedszkolny promuje swoje osiągnięcia w środowisku lokalnym.
 • Oddział przedszkolny cieszy się bardzo dobrą opinią.
Szkoła Podstawowa nr 31 im. Janusz Korczaka w Białymstoku
ul. Żurawia 12, 15-540 Białystok
tel/fax: 85 741 69 23
e-mail: sp31@um.bialystok.pl
Powrót na początek strony