Dane osobowe

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
w Szkole Podstawowej nr 31 im. Janusza Korczaka w Białymstoku

 

Szanowni Państwo!

 

            Realizując obowiązek legalności, rzetelności i przejrzystości przetwarzania danych osobowych wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) zgodnie z art. 12 ust. 1 oraz 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 31 im. Janusza Korczaka w Białymstoku, ul. Żurawia 12, 15-540 Białystok, reprezentowana przez Dyrektora placówki, zwana dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych pod adresem e-mail: inspektor@kancelaria-explico.pl

3. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a) realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, innych zadań statutowych oraz zadań organizacyjnych wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. 2018 poz. 996 z późn. zm.), a także wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze- 6 ust. 1 lit. c) oraz/lub art. 9 ust. 2 lit. b) RODO;

b) wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi- 6 ust. 1 lit. e) RODO,

c) realizacji umów zawartych z kontrahentami- art. 6 ust.1 lit. b) RODO,

d) w pozostałych przypadkach- na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych w zakresie i w celach określonych w treści zgody- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) oraz/lub art. 9 ust.2 lit. a) RODO.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub stosownej umowy z Administratorem.

5. Dane przetwarzane przez Szkołę Podstawową nr 31 im. Janusza Korczaka w Białymstoku przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu, dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i działania archiwów zakładowych. Oznacza to, że dane osobowe mogą zostać zniszczone po upływie od 5 lat do 50 lat, zależnie od kategorii archiwalnej danej sprawy.

6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, posiadają Państwo prawo do:

  • dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest  Administrator;
  • sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
  • usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody; w pozostałych przypadkach, w których Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa),
  • ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 17 RODO;
  • przeniesienia danych, na podstawie art. 20 RODO;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie 21 RODO, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Administrator Danych posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.
  • W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/ Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W sytuacji, gdy przetwarzania danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych administratorowi ma charakter dobrowolny.

7. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa, niepodanie danych osobowych może skutkować brakiem możliwości realizacji celów, w jakich zbierane są dane osobowe oraz brakiem możliwości zawarcia takiej umowy.

8. Pani/Pana dane osobowe oraz Państwa dzieci nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji.

9. Podane przez Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.

Szkoła Podstawowa nr 31 im. Janusz Korczaka w Białymstoku
ul. Żurawia 12, 15-540 Białystok
tel/fax: 85 741 69 23
e-mail: sp31@um.bialystok.pl
Powrót na początek strony