Deklaracja dostępności serwisu Szkoła Podstawowa nr 31 im. Janusza Korczaka w Białymstoku

Szkoła Podstawowa nr 31 im. Janusza Korczaka w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Szkoła Podstawowa nr 31 im. Janusza Korczaka w Białymstoku zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Szkoła Podstawowa nr 31 im. Janusza Korczaka w Białymstoku.

Data publikacji strony internetowej: 2021-09-16

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2022-05-24

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Informacja o treściach niedostępnych:

Na stronie mogą występować obrazy bez tekstu alternatywnego. Na stronie mogą występować graficzne pliki PDF. Może się zdarzyć, iż brak jest informacji na stronie o otwarciu nowego okna/zakładki przeglądarki. Filmy umieszczone na stronie prowadzą do zewnętrznych źródeł i możliwe jest iż nie można obsłużyć ich samą klawiaturą, nie mają opisów tekstowy, nie posiadają napisów dla osób głuchych, oraz nie posiadają audiodeskrypcji. Możliwe jest to, że przy nawigacji klawiaturą i bez wciśnięcia ENTER oraz przy nawigacji myszką i bez kliknięcia jej przycisku, wyświetla się nowe okno z treścią. Strona nie posiada mapy strony. Na stronie mogą pojawiać się elementy zmieniające gwałtownie jasność. Możliwe jest, iż na stronie jest informacja przekazywana kolorem. Możliwe jest, iż na stronie jest informacje przekazywana jedynie poprzez użycie pozycji lub formy. Nie każda strona posiada unikalny tytuł. Niektóre linki do dokumentów do pobrania nie mają informacji o jego formacie, rozmiarze i języku.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2021-10-06. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2024-01-25.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 31 im. Janusz Korczaka w Białymstoku, adres poczty elektronicznej sp31@um.bialystok.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 85 741 69 23 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skargi i odwołania

Nazwa organu odwoławczego:

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 31 im. Janusz Korczaka w Białymstoku

Adres organu odwoławczego:

ul. Żurawia 12 15-540 Białystok

Adres e-mail organu odwoławczego: sp31@um.bialystok.pl

Telefon organu odwoławczego: 85 741 69 23

Dostępność architektoniczna

Budynek szkoły posiada jedno wejście główne, jedno pomocnicze oraz jedno gospodarcze. Budynek pozwala na dostęp osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich jedynie na poziomie parteru. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome oraz słabowidzące. W budynku nie ma windy ani platformy przyschodowej. Przy schodach zamontowane są poręcze jedynie po jednej stronie. W budynku nie ma toalet dostępnych dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem nie ma parkingu oraz wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem w szczególnych przypadkach i po wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu Dyrektorowi. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego. Sekretariat znajduje się w środkowej lewej części parteru budynku.

Szkoła Podstawowa nr 31 im. Janusz Korczaka w Białymstoku
ul. Żurawia 12, 15-540 Białystok
tel/fax: 85 741 69 23
e-mail: sp31@um.bialystok.pl
Powrót na początek strony